DE PASTORALE VORMING

De vorming zal het ter harte nemen haar model, haar eigen  kracht te vinden bij Jezus de Meester, die gezegd heeft: “Leert van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Mt 11,28).

Met het behoud van deze woorden in hun hart moeten de seminaristen in nederigheid groeien 

(Mt 18,5) alsook in de bekwaamheid te dienen zoals Jezus en met zijn hulp, Hij is gekomen “om te dienen” (Lk 22,27). De seminarist moet een grote geest van ontvankelijkheid en respect ontwikkelen.

Elke seminarist krijgt hulp van de oversten en van de vormingsgemeenschap om een man van het Woord Gods te worden, met liefde die gaat tot zijn leven te geven; om een grote liefde voor de Eucharistie te verwerven; ook voor de sacramenten en de tekens die helpen het Eucharistisch Mysterie te erkennen, het te vieren en het in volheid te beleven.

In voorbereiding op de nieuwe evangelisatie vereist de vormingscursus de directe en persoonlijke deelname van de seminarist aan de Neocathechumenale Weg: hij zal het bevoorrecht pastoraal instrument zijn opdat zij die ver van de Kerk verwijderd zijn, de gave van het doopsel zouden herontdekken en om ongelovigen naar het geloof te leiden en naar de belijdenis. Dankzij de sterkte van de sacramenten van het doopsel en van het vormsel, geholpen met het voedsel van het sacrament van de Eucharistie.

In het seminarie “Redemptoris Mater” is de vorming van de kandidaten er totaal op gericht van hen “echte zielenherders, naar het voorbeeld van Onze Heer Jezus Christus, Meester, Priester en Herder” te maken. 

Gedurende het groot verlof nemen zij deel aan een ervaring van itinerante evangelisatie (Mt 10).

DE PASTORALE PLOEG

De zending van de pastorale ploeg (gevormd door de verantwoordelijken van het Neocathechumenaat in België), in samenwerking met de professoren en de geestelijke begeleiders, is bedoeld om de seminaristen te helpen in hun christelijke initiatie doorheen het Neocathechumenaat. 

Een ander aspect van het leven in het seminarie is de rondtrekkende catechese. De seminarist wordt gedurende deze tijd, vergezeld van een gehuwd koppel en een priester, uitgestuurd om te evangeliseren in een geest van overgave en gemeenschap. Deze pastorale ploeg is getuige dat de itinerante evangelisatie de missionaire roeping van de seminarist verheldert en bepaalt. 

Humane


Het Seminarie “Redemptoris Mater” vormt, in overeenstemming met het document van het Vaticaans Concilie II en het magisterium van de laatste Pausen, een nieuwe soort van diocesane priesters gebaseerd...

Intellectuele


Een strenge vorming met stevige fundamenten wat de filosofische en theologische studie betreft, maar vooral de kennis van het Heilig Schrift, van de Vaders en van de Liturgie...

Spirituele


De seminaristen worden opgeleid in de sacerdotale geest tot een gebedsleven, open voor de theologale deugden van geloof, hoop en liefde en voor de deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid, en dit om klaar te zijn...