DE HUMANE VORMING

Het Seminarie “Redemptoris Mater” vormt, in overeenstemming met het document van het Vaticaans Concilie II en het magisterium van de laatste Pausen, een nieuwe soort van diocesane priesters gebaseerd op de menselijke deugden van liefde, waarheid vrijheid, evenwicht, sociabiliteit en gezond verstand …om de eenzaamheid en het individualisme te doorbreken. Bekwaam tot een grote liefde tot God en de naaste, die alle institutionele vormen eerbiedigt, zal hij verrijkt zijn met een gave van contemplatie die hem steunt om gemakkelijker te bidden en de mogelijkheid biedt om zich te voeden aan het Woord Gods dat hem doorheen het leven helpt dynamisch te zijn en vol ijver voor de missie.

Het kenmerk van deze missie is dat ze beleefd wordt in een gemeenschap, in een organisch geheel van christelijke gezinnen, om in geseculariseerde wijken te kunnen binnentreden met de kracht van een hernieuwde getuigenis.

Het zijn evangeliserende gemeenschappen die door de priester ondersteund en door zijn ministerie gevoed worden, terwijl hij door hen gesteund en geholpen wordt om het evangelie altijd beter te dienen.

Intellectuele


Een strenge vorming met stevige fundamenten wat de filosofische en theologische studie betreft, maar vooral de kennis van het Heilig Schrift, van de Vaders en van de Liturgie...

Spirituele


De seminaristen worden opgeleid in de sacerdotale geest tot een gebedsleven, open voor de theologale deugden van geloof, hoop en liefde en voor de deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid, en dit om klaar te zijn...

Pastorale


De vorming zal het ter harte nemen haar model, haar eigen kracht te vinden bij Jezus de Meester, die gezegd heeft: “Leert van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Mt 11,28)...