DE HUMANE VORMING

Het Seminarie “Redemptoris Mater” vormt, in overeenstemming met het document van het Vaticaans Concilie II en het magisterium van de laatste Pausen, een nieuwe soort van diocesane priesters gebaseerd op de menselijke deugden van liefde, waarheid vrijheid, evenwicht, sociabiliteit en gezond verstand …om de eenzaamheid en het individualisme te doorbreken. Bekwaam tot een grote liefde tot God en de naaste, die alle institutionele vormen eerbiedigt, zal hij verrijkt zijn met een gave van contemplatie die hem steunt om gemakkelijker te bidden en de mogelijkheid biedt om zich te voeden aan het Woord Gods dat hem doorheen het leven helpt dynamisch te zijn en vol ijver voor de missie.

Het kenmerk van deze missie is dat ze beleefd wordt in een gemeenschap, in een organisch geheel van christelijke gezinnen, om in geseculariseerde wijken te kunnen binnentreden met de kracht van een hernieuwde getuigenis.

Het zijn evangeliserende gemeenschappen die door de priester ondersteund en door zijn ministerie gevoed worden, terwijl hij door hen gesteund en geholpen wordt om het evangelie altijd beter te dienen.